POIG 5.1.

DOTACJE NA INNOWACJE

logo3

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Działanie: 5.1. – Wspieranie rozwoju powiazań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym.

Projekt:  Wzrost konkurencyjności Klastra Serwisowego we wczesnej fazie powiązania kooperacyjnego.

Nazwa Beneficjenta: Klaster Serwisowy Sp. z o.o.

Numer umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.05.01.00-00-015/12-00

Wartość Projektu: 1 420 715,00 zł

Procent dofinansowania Projektu: 69,55 %

Kwota dofinansowania Projektu: 810 460,00 zł

Procent dofinansowania z EFRR: 85%

Kwota dofinansowania z EFRR: 688 891,00 zł

Okres realizacji Projektu: 01.04.2013 – 31.03.2014

 

Celem realizacji projektu było zbudowanie merytorycznych i technicznych fundamentów działalności Klastra Serwisowego. Projekt realizowany był między innymi we współpracy z kadrą naukową Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Projekt pozwolił na usystematyzowanie i ujednolicenie w skali ogólnopolskiej procedur i parametrów SLA realizacji usług Klastra oraz zapewnił podniesienie kwalifikacji naszych inżynierów i techników. Ponadto zapewnił profesjonalne środowisko sprzętowe i programowe Call Center oraz system zarządzania realizacji usług klasy ITSM działającego w oparciu o standardy ITIL®, z którego korzystają zarówno pracownicy, jak i uczestnicy Klastra.

W wyniku realizacji projektu wzrosła konkurencyjność Klastra i jego uczestników, umożliwiając sprawną i profesjonalną realizację złożonych projektów w skali ogólnopolskiej.